Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego

                         


  1. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
  2. Stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniających indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
  3. W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego realizuje trzeci etap edukacyjny, wspomagając rozwój ucznia jako osoby, wprowadzając ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażając go do samodzielności, pomagając mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz przygotowując ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym.
  4. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
  5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez Gimnazjum możliwości.