Biuletyn Informacji Publicznej
Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego

Rada Pedagogiczna

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku.
 2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę.

Rada Rodziców

 1. Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku.
 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.
 4. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale z nią współpracuje.
 5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenkum (Fundusz Rady Rodziców).

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku.
 3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku.
 4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 5. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.